01 apr '24

Erfgoed in het licht

225
door Tina Deneyer
Het Regionaal Landschap Brabantse Kouters en twaalf lokale besturen uit de regio gaan in de toekomst samenwerken rond onroerend erfgoed binnen een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED). Bedoeling is om kennis en expertise te bundelen, advies te geven rond erfgoed en het ook te inventariseren.

‘Onze regio heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot de Romeinse tijd. Dat heeft zich vertaald in een rijk erfgoedpatrimonium, zowel bovengronds in bouwkundig en landschappelijk erfgoed als ondergronds in een hoog archeologisch potentieel. Samen met de gemeenten willen we dat erfgoed in kaart brengen, waarderen en beschermen. Tegelijk willen we ook het draagvlak voor erfgoed versterken’, zegt coördinator Sebastiaan Goovaerts. ‘Via activiteiten gaan we inwoners en gemeenten warm maken voor erfgoed.’ Dit jaar werkt de IOED Erfgoed Brabantse Kouters rond drie specifieke projecten: de kalkzandsteen uit Diegem, historische hoeves en erfbeplanting.