01 mrt '19

Zes nieuwe voor zes jaar

6395
door Luc Vanheerentals
6 van de 19 gemeentebesturen uit de Vlaamse Rand gaan de komende zes jaar aan de slag met een nieuwe burgemeester. Wat zijn hun goede voornemens?

Christiaan Selleslagh (Open VLD) in Grimbergen, Gerda Van den Brande (N-VA) in Meise en Bertrand Waucquez (KraainemUnie) in faciliteitengemeente Kraainem werden benoemd voor de volle zes jaar. Yves Ghequière (Link@venir) van faciliteitengemeente Linkebeek werd voorgedragen door de gemeenteraad, maar werd niet benoemd door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). In Merchtem draagt Maarten Mast (Lijst 1785) de burgemeesterssjerp zolang titelvoerend burgemeester Maggie De Block (Open VLD) een ministerpost bekleedt, terwijl Marc Grootjans (CD&V) in Machelen de sjerp in de loop van de legislatuur doorgeeft aan partijgenote Karina Rombouts. Zij ziet voorlopig af van het burgemeestersambt omwille van ziekte van haar man.

In GRIMBERGEN was er veel heisa over de aanwezigheid van Vernieuwing van ex-Vlaams Belanger Bart Laeremans in de coalitie met Open VLD en N-VA, maar burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD) is ervan overtuigd dat zijn bestuur tegemoet zal komen aan de bezorgdheden van de bevolking. Het bestuur wil onder meer nieuwe mogelijkheden zoeken om betaalbaar wonen te realiseren voor mensen met een band met de streek. Op vlak van veiligheid mag er meer blauw op straat worden verwacht en een verdere uitbouw van het netwerk van slimme camera’s. Inzake mobiliteit wordt er niet alleen sterk ingezet op het onderhoud en de aanleg van veilige voet- en fietspaden, maar ook op een vlotte bereikbaarheid van de handelaars. Zo zal er onder of nabij het Gemeenteplein in Strombeek-Bever een ondergrondse parking worden aangelegd.

In MEISE zwaait Gerda Van den Brande (N-VA) de komende legislatuur de scepter. Haar partij vormt er een coalitie met Samen Anders en Pro. Het versterken van het vertrouwen in de politiek door deontologische codes voor mandatarissen, efficiënt klachtenbeheer en verspreiding van audiovisuele opnames van de gemeenteraad is een belangrijk aandachtspunt. Van den Brande en co willen verbindend werken en het maatschappelijk weefsel ondersteunen. Door onderhoud van openbaar groen en energiebesparing wil Meise haar karakter van een nette, groene en landelijke gemeente versterken. Naast verkeersveiligheid en toegankelijke mobiliteit wil men ook de algemene veiligheid verhogen door onder meer het netwerk van slimme camera’s uit te breiden.

In KRAAINEM leidt Bertrand Waucquez een coalitie van Kraainem-Unie en LB. Omdat in faciliteitengemeenten schepenen rechtstreeks worden verkozen, hebben Kraainem-Unie en oppositie Défi+MR+Onafh. in het college elk drie zetels. Als het college over een dossier geen consensus bereikt, beslist de gemeenteraad. ‘We streven naar een stabiel bestuur waarbij iedereen van goede wil en met goede ideeën welkom is. Op vlak van infrastructuur willen we meer kwalitatieve voet- en fietspaden en overleg met het Vlaams en Brussels Gewest over het sluipverkeer. Zo zijn we niet gelukkig met het Brusselse project om aan de metro Kraainem een grote parking te bouwen, want dat zal onze gemeente opzadelen met bijkomend verkeer. Ook het groene karakter, de betonstop, asbestverwijdering en luchtkwaliteit zijn belangrijke thema’s’, aldus Waucquez. 

Ook in LINKEBEEK zitten meerderheid (Link@ venir) en oppositie (LKB) samen in het college. Yves Ghequière (Link@venir), die voor zijn burgemeestersvoordracht de steun kreeg van twee verkozenen van Activ’, zegt een goede samenwerking na te streven in het college en de gemeenteraad. ‘Mobiliteit is een zwaar probleem in Linkebeek. We willen een betere verdeling van de weg tussen autobestuurders en zwakke weggebruikers en overleg met buurgemeenten en gewesten over het transitverkeer. We zullen nieuwe duurzame initiatieven nemen zoals het energieverbruik scannen van openbare gebouwen, volkstuinen en premies voor de aankoop van elektrische fietsen en steps. Op sociaal vlak willen we het OCMW genoeg middelen ter beschikking stellen om de toenemende armoede aan te pakken en maatregelen om te vermijden dat jongeren wegens de dure woningprijzen moeten verhuizen.’ Op 11 februari maakte Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) bekend dat ze Ghequière niet zal benoemen omdat hij bij het versturen van de kiesbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de taalwetgeving niet correct heeft gevolgd. Hierdoor zal hij ‘aangewezen burgemeester’ zijn en zal Linkebeek een schepen minder tellen.

In MERCHTEM vormt Lijst 1785 coalitie met CD&V-Plus en zwaait Maarten Mast de plak. ‘We gaan meer investeren in voet- en fietspaden en breiden omwille van de bevolkingstoename het gemeentelijk onderwijs uit. Op vlak van ruimtelijke ordening integreren we hedendaagse visies in BPA’s en RUP’s. Zo willen we ten aanzien van de actuele wildgroei aan appartementen meer aandacht voor het behoud van open ruimte en groen teneinde de gemeente leefbaar te houden. We zetten ook in op duurzame energie en denken aan zonnepanelen op gemeentegebouwen en aan de twee geplande windmolens in Peizegem, waarvan de vergunning momenteel door omwonenden bij de Raad van State wordt betwist’, aldus Mast.

In MACHELEN vormt de CD&V van burgemeester Marc Grootjans coalitie met N-VA en Open VLD. ‘Na de grote infrastructuurprojecten van de afgelopen jaren willen we nu vooral de politiek weer dichter bij de burger brengen. Het bestuur zal in wijken gaan luisteren naar de bekommernissen van de inwoners en op basis daarvan een beleid uitstippelen. We willen het sociale leven in Machelen en Diegem nieuwe impulsen geven, onder meer door het verenigingsleven te versterken’, aldus Grootjans. Ook prioritair is de aanpak van de zware sociale problemen zoals werkloosheid en kinderarmoede. Niet duidelijk is wat er gaat gebeuren met het Uplace-terrein, maar Grootjans hoopt alleszins op bijkomende tewerkstelling.