01 apr '19

Langgerekte noodkreet

2794
door Geert Selleslach
Een rijke regio met grote noden. Zo kan je de Vlaamse Rand stilaan omschrijven. Dat bleek nog maar eens uit de hoorzitting in de Commissie Brussel en de Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement, waar eind februari van gedachten werd gewisseld over de uitdagingen en prioriteiten voor het randbeleid.

Op basis van het memorandum van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde – een samenwerkingsverband tussen de 35 gemeenten van de regio – de uitgangspunten van Vlabinvest over huisvesting en de analyse van vzw ‘de Rand’ werd een stand van zaken opgemaakt van de uitdagingen voor Halle-Vilvoorde en de Vlaamse Rand. Het geeft op enkele maanden voor de parlementsverkiezingen een interessant en compleet overzicht van de uitdagingen waarmee de regio te kampen heeft.

SAMENWERKING

Hebben we iets nieuws gehoord? Weinig of niet. Een nieuw idee was bijvoorbeeld om te onderzoeken of de ring ten zuiden van Brussel rond gemaakt kan worden door een acht kilometer lange tunnel onder het Zoniënwoud aan te leggen. Te betalen met tolgeld. Maar goed: wie de Rand een beetje volgt, had een flinke déja vu. Ja, de bevolking neemt toe. Ja, ze wordt diverser, en de thuistaal is steeds minder het Nederlands. Ja, er is een tekort aan betaalbare huisvesting. Ja, er is achterstand in de zorg. Ja, er is plaats en omkadering tekort in het onderwijs. Ja, de groene regio staat onder druk van verstedelijking, Ja, het verkeer zit in een knoop. Ja, het luchthavendossier zit al jaren muurvast. Ja, de politie is onderbemand. Ja, ja, ja. En die evoluties ontwikkelen zich in de Rand tegen een rotvaart verder, veel sneller dan in de rest van Vlaanderen. Soms leek de hoorzitting wel op één langgerekte noodkreet. De concrete gegevens blijken soms ook hallucinant. Zo krijgt deze verstedelijkte regio, die kampt met een grootstedelijke problematiek op vlak van veiligheid, de laagste politiedotatie vanuit het federale niveau. Waaruit blijkt dat verschillende uitdagingen trouwens niet alleen op het Vlaamse niveau liggen, wat het Toekomstforum doet besluiten om het taboe van samenwerking tussen de verschillende niveaus te overstijgen, ook met die olifant in de kamer, zijnde Brussel.

CENTEN

Zijn er oplossingen? Zeker. Tijdens de hoorzitting werden verschillende valabele voorstellen gedaan. De regio erkennen als centrumregio en Vilvoorde en Halle als centrumstad bijvoorbeeld, waardoor er structureel meer geld deze richting zou uitgaan. De achterstand op allerlei domeinen inhalen door er in te investeren, door een meer billijke verdeling van de financiën tussen regio’s en gemeenten te hanteren. Allemaal waar. Het zal toch weer voornamelijk over meer centen gaan. De parlementsleden van de regio zijn daar ook van overtuigd. Of de rest van Vlaanderen van die noodzaak aan extra ondersteuning voor de Rand even hard overtuigd is, valt te betwijfelen. Althans, de vertegenwoordigers van onze regio merken daar bij hun collega’s weinig van. Zaak zal zijn om in de volgende beleidsperiode de werken die in de steigers staan daadwerkelijk uit te voeren, bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit. Zaak zal zijn om de problematiek van de Rand hoger op de agenda te krijgen, bijvoorbeeld door een ‘rand-toets’, zoals vzw ‘de Rand’ voorstelt. Met zo’n toets zou alle wetgevend werk worden bekeken – ‘getoetst’ – op de gevolgen voor de regio.