01 jun '24

De standpunten

334
door
Na de stellingen van deskundigen, bevoorrechte getuigen en mensen van het terrein in RandKrant van april en mei maken we hier plaats voor de standpunten van de politieke partijen met verkozenen uit de kieskring Vlaams-Brabant. Wat willen ze na de verkiezingen voor de Rand doen?

CD&V

Een nabije, betaalbare en veilige Vlaamse Rand

De Vlaamse Rand is een prachtige en diverse regio met veel troeven, maar ook met veel uitdagingen. Die vertonen, onder meer door de nabijheid van Brussel, grootstedelijke kenmerken. Bij cd&v zien we echter niet alleen problemen, we werken actief mee aan oplossingen op maat van de Vlaamse Rand en haar inwoners. Samen gaan we vol voor een nabije, betaalbare en veilige Vlaamse Rand. Daarvoor is het voor ons van cruciaal belang dat de regio de nodige financiële middelen ontvangt.

Meer financiële middelen

Cd&v pleit expliciet voor de erkenning van Halle-Vilvoorde als Randregio. Hierdoor zou de regio eindelijk aanspraak kunnen maken op verhoogde structurele financiering uit het Gemeentefonds. Met die middelen kan extra geïnvesteerd worden in o.a. betere (gewest)wegen, jeugdinfrastructuur, fietspaden of de aanpak van onveilige verkeerspunten. Vandaag krijgen steden als Antwerpen en Gent 1.500 euro per inwoner, terwijl bijvoorbeeld Beersel het met amper 172 euro per inwoner moet zien te rooien. Gelijke noden verdienen voor ons gelijke middelen.

Nabijheid

Elke inwoner van de Vlaamse Rand moet kunnen rekenen op basisdienstverlening in de nabije omgeving. Van huisartsen tot geestelijke gezondheidszorg, van kinderopvang tot bankautomaten, voor ons is de nabijheid en toegankelijkheid hiervan cruciaal. We investeren in vervoer op maat, en zetten in op voedsel uit eigen regio door onze landbouwers te ondersteunen en hun boerengrond te beschermen. We zorgen ervoor dat kinderen uit de Vlaamse Rand zo veel mogelijk in de eigen gemeente naar school kunnen gaan door voorrangsregelingen en te investeren in dorpsscholen. Vanzelfsprekend moet dienstverlening conform de taalwetgeving gebeuren; ook dat is voor ons nabijheid.

Betaalbaarheid

Wonen in de Vlaamse Rand is duur. Te duur. We zorgen ervoor dat jongeren er kunnen blijven wonen door hen toe te laten aan 100% te lenen en door woningen te bouwen die onder de marktprijs aangeboden worden, mét voorrang voor mensen uit de regio. Wat kinderopvang betreft, zetten we onze ongeziene investeringen verder en creëren we meer betaalbare plaatsen in de Rand.

Veiligheid

Ook veiligheid is voor ons van groot belang. Wij willen investeren in het parket Halle-Vilvoorde, pakken de rekruteringsproblemen van de politie in de Vlaamse Rand verder aan (o.a. via een Randpremie) en voorzien structurele ondersteuning en financiering van de Zorgcentra na Seksueel Geweld in de regio, b.v. in Halle.


 

GROEN

Zes speerpunten Groen gelooft in de draagkracht van de Rand.

We blijven ijveren voor de erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumregio, met bijhorende financiering. Groen pleit voor meer constructief overleg tussen de Vlaamse en de Brusselse regering. In VlaamsBrabant trekt Groen naar de kiezer met zes speerpunten.

Vlaams-Brabant is de duurste provincie van het land op het vlak van wonen. De voorbije Vlaamse regeringen (zonder Groen) hebben het woonbeleid verwaarloosd. Huren is duurder dan ooit en bijna 180.000 mensen staan op de wachtlijst voor een sociale woning. We willen huisvesting meer in handen nemen. We garanderen het recht op goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Met Groen zetten we in op de strijd tegen armoede. Met de welvaartsgarantie werken we het armoederisico weg. We versterken sociale- en jeugddiensten.

Wij willen de natuur en biodiversiteit in Vlaanderen herstellen en beschermen. In Vlaams-Brabant betekent dat zorgen voor natuurverbindingen tussen de Brabantse Wouden.

Het percentage verharding is het hoogst in de Rand. We ijveren voor meer vergroening, parken en bomen, en meer open ruimte in de Rand. En voor stillere nachten voor de omwonenden van de luchthaven.

Groen gaat voor een klimaatneutrale provincie. Zo halen we tegen 2050 al onze energie uit 100% hernieuwbare bronnen. Onze provincie biedt nog een gigantisch onbenut potentieel voor windenergie. Rond de luchthaven en langs de E314 zorgen we met nieuwe windmolens voor betaalbare energie van bij ons.

Vlaams-Brabant is een filegevoelige regio. Tegelijk laat het openbaar vervoer nog te vaak te wensen over. Het busnetwerk is ondermaats, de treinverbinding naar de luchthaven te duur (Diabolotaks), en de beloofde connecties tussen Brussel en de Rand (Brabantnet), met trambussen en trams, zijn er niet gekomen.

Groen wil dat je je vlot, veilig en goedkoop kan verplaatsen op de manier die je zelf kiest. We investeren in veilige fiets- en voetpaden. We zorgen dat het openbaar vervoer een echt alternatief voor de auto wordt.

Het aantal plaatsen in de kinderopvang daalt, terwijl het zou moeten stijgen. De grootste daling zien we in onze provincie. Groen wil maximaal vijf kinderen per begeleider in de kinderopvang, een beter statuut, loon en opleidingskansen voor het personeel in de voor- en buitenschoolse kinderopvang en toegankelijke en betaalbare kinderopvang voor iedereen. We pakken het plaatstekort aan, laten de bijdrage van ouders afhangen van hun inkomen en maken kinderopvang gratis voor gezinnen met de laagste inkomens.


 

N-VA

Vier thema’s

Vlaams-Brabant is het kloppend hart van Vlaanderen, maar wordt toch vaak over het hoofd gezien. N-VA wil dat veranderen en zet daarom sterk in op Vlaams-Brabant. Vier thema’s zijn daarbij cruciaal: economie & mobiliteit, veiligheid, open ruimte en inburgering & integratie.

‘Wij voelen vaak de impact van de verstedelijking en komen ook met oplossingen. Meteen ook de reden waarom N-VA in Vlaams-Brabant de leidende partij is en moet blijven’, zegt Vlaams parlementslid Jeroen Tiebout. ‘De economie moet meer kansen krijgen om te groeien, zonder dat dit leidt tot stilstand (denk aan onze drukke verkeersassen) of tot onleefbaarheid (denk aan de luchthaven in Zaventem). De veiligheidsproblemen moeten kordater aangepakt worden, met een aanpak op onze maat door een rechtbank in Halle-Vilvoorde die lakse en trage rechtspraak uit Brussel vervangt, en door meer investeringen. Wij willen een antwoord bieden aan de verstedelijking en beter omspringen met onze open ruimte en onze landbouwers. De nood aan meer aandacht voor het Nederlands, de Vlaamse identiteit en onze tradities, als belangrijke bindmiddelen voor onze gemeenschap blijft een prioriteit.’

Economie & mobiliteit

 • Meer groei voor de luchthaven van Zaventem met meer oog voor de omwonenden. Investeringen in de R0, A12, A8 en in fietssnelwegen met een Minder Hinderplan en met extra middelen voor het openbaar vervoer, niet alleen van en naar Brussel.
 • Meer mogelijkheden om te ondernemen met een vlotter vergunningsproces, een herbestemming en reconversie van zones die dreigen te verloederen en de verdere uitbouw tot hét innovatiecentrum van Vlaanderen.

Veiligheid

 • Meer middelen en meer mensen voor onze politie. Een volwaardige justitie voor Halle-Vilvoorde (rechtbank, parket, zorgcentrum) waarbij alle misdrijven begaan in Vlaanderen berecht worden in Vlaanderen in het Nederlands.
 • Lokale besturen krijgen meer slagkracht voor een eigen handhavingsbeleid.

Open ruimte

 • Bestaande open ruimte beschermen we en dus bouwen we niet meer in overstromingsgevoelig gebied.
 • Meer groen, met de uitbouw van de Brabantse Wouden en een extra landschapspark in Vlaams-Brabant.
 • Meer kansen voor onze landbouwers waarbij de lokale besturen jonge boeren betrekken bij publieke landbouwgronden en de hoge beschermingsgraad van snippers natuur de landbouw niet belemmeren.

Inburgering en integratie

 • We focussen op probleemwijken waar we kordaat orde op zaken stellen met strengere controles (ook bv. op leegstand).
 • Nieuwkomers hebben naast rechten ook plichten en activering is een voorwaarde voor een leefloon.OPEN VLD

Brabant doen bruisen

‘Brabant doen bruisen’. De slogan van Open Vld spreekt voor zich. ‘Vlaams-Brabant is de economische motor van het land. We hebben met de luchthaven, een hoge scholingsgraad en goede arbeiders veel troeven in de hand’, zegt Vlaams lijsttrekker Gwendolyn Rutten.

Die troeven voluit uitspelen, kan als we het niet fnuiken met te veel regels en vergunningen. Het is vandaag te moeilijk en te ingewikkeld om ook maar iets te doen. Van ondernemen tot bouwen, het moet simpeler. Te beginnen met onze luchthaven, de tweede economische groeipool van Vlaanderen. Die moet verder kunnen groeien. Daarom moeten we de recent toegekende vergunning zo snel mogelijk aanpassen, want het is de strop rond de nek.

Ook in andere sectoren, zoals de landbouw, zien we diezelfde rigiditeit groei inperken. Want wie Vlaams-Brabant zegt, zegt ook landbouw. Van grote bedrijven tot akkerbouw en fruitteelt. Je vindt hier alles. Landbouwers moeten niet met de administratieve rompslomp worden overstelpt. Ze moeten vrij zijn om zelf hun bedrijfsmodel te kiezen, vrij om te groeien.

Tot slot: wie wil werken moet beloond worden. En ook geholpen. ‘76,7% van de inwoners in Vlaams-Brabant is aan de slag. Dat kan nog beter. Daarom willen we onder andere de werkloosheidsvergoeding beperken in de tijd. Daarnaast willen we de samenwerkingen tussen VDAB, Actiris (Brussel) en Forem (Wallonië) actualiseren. Op die manier helpen we om duizenden vacatures in te vullen met ook Brusselse en Waalse werklozen. De taalgrens mag geen werkgrens zijn’, legt federaal lijsttrekker Irina De Knop uit. Daarom investeren we ook in Nederlands leren op de werkvloer.

Uitbreiding Vlaamse Rand

De regio Halle-Vilvoorde kreunt onder de druk van de verstedelijking. Daarom willen we de Vlaamse Rand uitbreiden van 19 naar 35 gemeenten, waarbij ook Oost-Brabantse gemeenten kunnen aansluiten. Op die manier kunnen de Vlaamse middelen voor de Rand doelgericht worden gebruikt. We kiezen voor vrijwillige samenwerking en stimuleren steden en gemeenten om samen aan de slag te gaan.

Welzijn

We willen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg verder uitbreiden zodat er meer crisisopvang voor volwassen voorzien wordt. Daarnaast is er ook nood aan een zorgcentrum na seksueel geweld in de regio Halle-Vilvoorde.

Veiligheid

Veilig samenleven, is altijd een tweeluik van preventie en repressie. Het sluitstuk is onze politie. Om meer politieagenten aan te trekken in de Rand rond Brussel willen we een grote rekruteringscampagne opzetten waarbij we financiële prikkels gebruiken om agenten aan Vlaams-Brabant te koppelen.


 

VLAAMS BELANG

Noodplan voor de Vlaamse Rand

Met een pakket van 35 voorstellen trekt het Vlaams Belang aan de noodrem in de Vlaamse Rand. De partij vreest voor het overleven van de Vlaamse gemeenschap in het kerngebied van Vlaanderen. ‘Zonder ommekeer worden Vlamingen een minderheid in eigen streek’, aldus Vlaams parlementslid Klaas Slootmans.

Onder de veelzeggende titel ‘SOS Vlaamse Rand’ legt het Vlaams Belang een noodplan op tafel dat een antwoord moet bieden op wat zij noemt ‘de razendsnelle omvolking’ in de regio. ‘7 op 10 kinderen in de Rand groeit op in een anderstalig gezin, bijna de helft van de inwoners is van vreemde herkomst en niet het Nederlands, maar het Frans is intussen de meest gekende taal’, zegt Slootmans.

De partij wijst daarbij met een beschuldigende vinger richting N-VA. ‘Al 20 jaar pakken zij de randproblematiek aan als een louter taalprobleem dat vooral met ‘positieve maatregelen’ en inclusie moet worden aangepakt’, zegt Slootmans. ‘Op geen enkel moment wordt er een dam opgeworpen om de bevolkingstsunami te stoppen. Het bilan van die aanpak is dramatisch. Ze leidt tot een pijlsnelle daling van het onderwijsniveau, voor piekende vastgoedprijzen, sociale verdringing en tot de totale implosie van het Vlaams karakter van de regio. Het gevolg s dat grote delen van de Rand in de feiten duplicaten worden van Brussel.’

‘Zonder ommekeer worden de Vlamingen een minderheid in eigen streek.’ Met een noodplan wil de partij het tij keren. Naast de bekende eisen zoals de afschaffing van de faciliteiten en een tijdelijk vestigingsverbod voor vreemdelingen, wil ze ook anderstalige landgenoten, die zich in de streek vestigen, verplichten om Nederlands te leren. De partij bepleit een ‘Vlaamse Rand-norm’ waarbij minimum 1 procent van de begroting richting Vlaamse Rand stroomt om er de grootstedelijke problemen te lijf te gaan.

‘Ook de perimeter van het randbeleid moet worden aangepast aan de demografische realiteit.’ Zo voegt de partij aan de bestaande 19 randgemeenten Affligem, Halle, Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg, Lennik, Liedekerke, Londerzeel, Opwijk, Roosdaal, Steenokkerzeel en Ternat toe aan het werkingsgebied van de Vlaamse Rand. Verder eist de partij een absolute voorrang voor Nederlandstalige leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs en een verhoging van de registratierechten voor wie vanuit een ander gewest naar de Vlaamse Rand trekt. ‘Door de lage registratierechten in Vlaanderen werkt onze regio als een magneet op uitwijkende Brusselaars en Walen. Die zelfpijniging moetstoppen.’


 

VOORUIT

33 gemeenten 1 regio

Vandaag hebben de gemeenten in de brede Rand rond Brussel het steeds moeilijker om de complexe maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Ze kampen steeds meer met hoofdstedelijke uitdagingen: verstedelijking, diversiteit, hoge woningprijzen,… De forse demografische groei in de Rand zet vanzelfsprekende voorzieningen zoals kinderopvang, onderwijscapaciteit, sportvoorzieningen, inburgerings- en integratiebeleid, mobiliteitsinfrastructuur, veiligheid en arbeidsmarktondersteuning onder druk. De specifieke grootstedelijke uitdaging beperkt zich ook niet langer tot de gemeenten die nu onder het Randfonds vallen. Ook gemeenten in de tweede rand, zoals Liedekerke, Ternat en Lennik kennen dezelfde uitdagingen.

Vooruit wil dat iedereen in Vlaanderen kan genieten van een uitstekende gemeentelijke dienstverlening die het welzijn zo veel mogelijk verhoogt. Vooruit pleit er daarom voor om de 33 steden en gemeenten in de brede Rand rond Brussel als één regio te benaderen. ‘Daarbij zouden de extra middelen die hiermee gepaard gaan, kunnen worden ingezet om de specifieke grootstedelijke uitdagingen aan te pakken. Tegelijk willen we werk maken van een bestuurlijke reorganisatie van Vlaanderen, met sterkere lokale besturen enerzijds en een ondersteunende Vlaamse overheid anderzijds. Er moet wat ons betreft ook gekeken worden naar schaalvergroting bij de lokale besturen. Daaraan willen wij de financiering van de lokale besturen koppelen. Dat zal de draagkracht van lokale besturen vergroten en hen beter in staat stellen om de complexe uitdagingen aan te pakken. We gaan voor minder structuren, minder mandaten en meer efficiëntie.’

‘Ook de afbakening van de centrumsteden willen we in die context herbekijken. Een stad als Vilvoorde vervult duidelijk een centrumfunctie en geldt als aantrekkingspool voor de hele regio. Het is dan ook evident om Vilvoorde de nodige middelen te geven om die rol volop te vervullen.’

‘We moedigen aan dat grensoverschrijdende uitdagingen op het niveau van de referentieregio’s worden aangepakt. Onze lokale bestuurders van Vooruit nemen nu al een trekkersrol op om problemen zoveel mogelijk op het niveau van de regio’s aan te pakken.  Meer bestuurskracht en gerichte financiering voor de hele regio zal de Vlaamse Rand toelaten om beter in te zetten op betaalbaar wonen, kennis van het Nederlands en performant openbaar vervoer dat de gemeenten in de Rand niet alleen beter met Brussel verbindt maar ook met elkaar.’

 

 

De parlementen waarvoor we stemmen

 • Vlaams parlement: 124 parlementsleden, waarvan 21 voor Vlaams-Brabant.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers: 150 parlementsleden, waarvan 15 voor Vlaams-Brabant. In het kieskanton Sint-Genesius-Rode* kan je eventueel kiezen voor een lijst in Brussel-Hoofdstad, waar 16 kamerleden verkozen worden.
 • Europees parlement: 720 parlementsleden voor 27 lidstaten, 22 Belgische waarvan 13 voor het Nederlandstalige kiescollege, 8 voor het Franse en 1 voor het Duitse. Vlaams-Brabant behoort tot het Nederlandstalige kiescollege, behalve het kieskanton Sint-Genesius-Rode*. Daar kan je eventueel kiezen voor het Franse kiescollege.

  De definitieve lijsten vind je op verkiezingen.fgov.be/kandidaten/stembiljetten

  * kieskanton Sint-Genesius-Rode = 6 faciliteitengemeenten