01 mei '16

Wat doen randgemeenten voor het klimaat? (deel 2)

8106
door Luc Vanheerentals
In de vorige editie van RandKrant bekeken we van naderbij hoe Beersel, Meise, Sint-Genesius-Rode en Tervuren de doelstelling van 20% minder CO -uitstoot tegen 2020 willen realiseren. Deze keer gaan we dieper in op vier andere gemeenten.

In het zogenaamde Burgemeestersconve­ nant, die ze medio 2014 ondertekenden, engageerden de gemeenten zich om hun CO2­uitstoot tegen 2020 met 20% te ver­minderen in vergelijking met 2011. Met uit­ zondering van Linkebeek ondertekenden alle randgemeenten deze overeenkomst. Zestien werkten al een klimaatactieplan uit, waarmee ze aangeven hoe zij deze doelstelling wil­ len bereiken. De provincie stelde financiële en logistieke steun ter beschikking om deze plannen op te stellen. Zo werd een modelplan aangeboden en subsidies voor milieuvriende­lijke maatregelen.

ASSE PLANT NOG ACHT WINDTURBINES

Het meest opvallende in het klimaatactieplan van Asse is het voornemen om tegen 2020 naast de vier windturbines op het industrie­ terrein van Mollem nog vier extra te plaatsen. Tegen 2030 zullen er nog eens vier bijko­men. De twaalf turbines zullen samen meer dan 60.000 MWh produceren, goed voor de stroomvoorziening van circa 20.000 huis­ houdens.

Asse koestert nog meer plannen op vlak van hernieuwbare energie. Zo wordt de plaatsing van zonnepanelen en zonneboi­lers gesteund. Men hoopt ook het vermogen aan fotovoltaïsche energie te verdubbelen tot 12.000 MWh. Asse onderzoekt de mogelijkhe­den van WKK’s (warmtekrachtkoppeling) bij bedrijven en in publieke infrastructuur zoals zwembaden. De gemeente denkt ook aan een vergistingsinstallatie met bermmaaisel en start een proefproject rond verwarming met houtsnippers in de werkliedenloods. Samen met Ecopower worden de mogelijk­heden van energie uit waterkracht onder­ zocht bij watermolens zoals de Campomolen en Ichelgemmolen.

De gemeente wil het goede voorbeeld geven met energiebesparende maatregelen in de eigen gebouwen. Nieuwe gemeentelijke gebouwen zullen ‘bijna energieneutraal’ gebouwd worden. De gemeente wil particu­lieren aanzetten tot rationeel energiegebruik. Voor bedrijven wordt een jaarlijkse ‘award’ in het vooruitzicht gesteld voor wie het meest energiebewust onderneemt. Inzake mobiliteit wordt een vermindering van het aantal auto­ kilometers nagestreefd door infrastructuur­ wijzigingen en initiatieven om ‘de automen­taliteit te veranderen’. Er wordt bijkomend geïnvesteerd in veilige fietsverbindingen, trage voetwegen worden geherwaardeerd, het auto­delen gepromoot, met woonerven, speel­ en leefstraten geëxperimenteerd. Asse wil tot slot door gerichte aankopen haar ‘robuuste natuur­ en boskernen’ uitbreiden.

OVERIJSE DOOFT DE OPENBARE VERLICHTING

Tegen 2020 21.210 ton CO2 minder uitstoten, wil Overijse realiseren bij de huishoudens (11.550 ton), hernieuwbare energie (4.935 ton), mobiliteit (4.200 ton) en in de eigen gemeen­telijke werking (525 ton). Het belangrijkste element waar de gemeente wil op ingrijpen, zijn de gebouwen, de installaties en voor­zieningen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor liefst 60% van de uitstoot. Het streefdoel is tegen 2020 de CO2­uitstoot van gebouwen met 20% te verminderen (ook in gemeen­telijke gebouwen) en 20% van nieuwbouw­ woningen passief of bijna energieneutraal te bouwen. Om particulieren hiervoor te sensi­biliseren, zal in het milieusubsidiereglement meer gefocust worden op CO2-­reductie.

Men onderzoekt ook de invoering van subsidies per wijk voor groepsaankopen. Opvallend is voorts het streefdoel om het energieverbruik van de openbare verlichting met 75% te verminderen. Men wil dit onder meer bereiken door de verlichting voor ‘het overgrote deel’ te doven van 23 uur tot 5 uur.

Op het vlak van de mobiliteit valt op dat Overijse, naast aanpassingen aan de eigen wegeninfrastructuur ten voordele van voet­ gangers en fietsers, druk wil uitoefenen op het Vlaams Gewest om ook langs gewest­ wegen de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren. De gemeente zal ook lobbyen voor de aanleg van boven­ gemeentelijke fietssnelwegen. Overijse stelt een mobiliteitsambtenaar aan om het STOP­-principe (prioriteit voor stappen, dan trappen, openbaar vervoer) toe te passen. Met betrek­king tot hernieuwbare energie laat Overijse een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor elektriciteitsopwekking door de oude watermolen op de Lane in Terlanen. Overijse neemt con­tact op met groene stroomproducenten om te onderzoeken wat haalbaar is op vlak van windmolens langs de E411. In het verleden werd hier al eens een haalbaarheidsstudie over uit­ gevoerd. Opvallend is ook dat Overijse aan de Zwanenlaan in de IJsevallei een betonparking wil verwijderen zodat dit gebied terug natuur kan worden.

DILBEEK WIL 15% MEER BOMEN

In haar klimaatactieplan engageert Dilbeek zich om tegen 2020 de CO2­uitstoot met min­stens 20% te verminderen ten opzichte van 282.033 ton in 2011. Men kijkt zelfs al verder. Tegen 2040 beoogt de gemeente een reductie van 50% om tegen 2060 klimaatneutraal te zijn. Om het goede voorbeeld te geven streeft men ernaar de eigen gemeentelijke gebouwen tegen 2020 36% energiezuiniger te maken onder meer door een duurzame meerjaren­ planning voor elk pand. De CO2­uitstoot van de openbare verlichting moet met 10% naar omlaag door het aantal branduren te vermin­deren en door meer energie­efficiëntie.

Dil­beek wil ook de woningen van huishoudens 30% energiezuiniger, de panden van bedrij­ven en instellingen 21% door een thermogra­fische luchtscan, duurzame wijkprojecten en parkmanagement, groepsaankopen.

'Energie besparen vergt een sliert aan maatregelen.'

Een CO2-­reductie van 14% in het particulier vervoer wil men bereiken door onder meer een ‘modal shift’ van personenwagen naar fiets, te voet of openbaar vervoer en het sti­muleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen in voertuigen. Bedrijven zul­len gestimuleerd worden om initiatieven te nemen inzake duurzaam transport. De gemeente zal in haar eigen administratie het goede voorbeeld geven op vlak van verduur­zaming van woonwerkverkeer en dienst­ verplaatsingen.

Op vlak van hernieuwbare energie plaatst Dilbeek zonnepanelen op de nog beschikbare daken van de eigen gebou­wen, wordt een biomeiler (hierbij wordt warmte onttrokken aan een composthoop) gepland en een waterkrachtproject aan een watermolen. Dilbeek onderzoekt het benut­ten van biomassa uit afvalstromen en berm­maaisel en het plaatsen van windmolens. In de periode 2011­2020 wil men 22% van de huishoudens overtuigen om zonnepa­nelen te installeren. Tegen 2020 wil men ook 15% meer bomen aanplanten, waarvan 85% van de nieuw aangeplante bomen vanaf 2016 inheems is.

VILVOORDE LAAT AMBTENAREN THUIS WERKEN

Vilvoorde wil met 36 maatregelen de CO2­uit­ stoot in de periode 2011­2020 met 22,5% ver­minderen. Wat de stadsgebouwen betreft, wordt een reductie met 20% nagestreefd onder meer door doorgedreven energie­zuinige renovaties en vermindering van de kamertemperatuur. Om de emissies van de eigen wagens met 20% te verminderen, wordt gekozen voor milieuvriendelijker voertuigen en een efficiëntere inzet. Ambtenaren zul­len een dag per week thuis kunnen werken. Door onder meer gebruik te maken van intel­ligente verlichting met bewegingsdetectie wil men het energieverbruik van de openbare verlichting met 50% verminderen.

Vilvoorde wil een charter afsluiten met bedrijven over de beperking van de emissies van hun wagen­park. Men wil het goederenvervoer naar han­delaars groeperen en een autoluwe zone in de kernstad realiseren. Om tegen 2020 5% van de autokilometers te vervangen door verplaatsin­gen met de fiets of te voet, plant men bijko­mende fietsvoorzieningen, het ontmoedigen van doorgaand gemotoriseerd verkeer en een aangepast parkeerbeleid.

Wat huishoudens betreft, wil Vilvoorde tegen 2020 6.000 eigenaars van woningen aan­ zetten om hun dak te isoleren, 3.000 om hun muren te isoleren. Daarnaast wordt een test­ project gestart om woningen in hun geheel te renoveren evenals collectieve renovatieprojec­ten voor 400 woningen. Op de Kodak­site komt een nieuwe, duurzame woonwijk. Vilvoorde wil verspreid over vijf jaar 2.000 energiescans van woningen laten uitvoeren. Door gezinnen aan te sporen rationeler om te gaan met hun energieverbruik wil men minstens 8% besparen op hun energieverbruik. Om dit alles te realiseren worden onder meer renovatie­ en isolatiepre­mies in het vooruitzicht gesteld evenals een thermografische scan. Om het verlies aan warmte aan de ingang van de winkelruimte beperken, wordt het project ‘balansventilatie en schuifdeuren’ gelanceerd, waarmee liefst 3 kton CO2 bespaard kan worden. Vilvoorde denkt voorts aan de plaatsing van drie wind­turbines aan de oevers van het Insteekdok.