01 nov '22

‘Randgemeenten niet betrokken bij Brusselse mobiliteitsingrepen’

2370
door Luc Vanheerentals
Tijdens zijn recente bezoeken aan de lokale besturen van de randgemeenten ontving gouverneur Jan Spooren verschillende klachten over het Brusselse mobiliteitsbeleid.

‘Vaak zijn de gemeenten niet betrokken bij de plannen van hun buren aan de andere kant van de gewestgrens en stellen ze een gewijzigde verkeerssituatie pas vast als men op het eigen grondgebied geconfronteerd wordt met veranderde verkeersstromen en extra sluipverkeer’, aldus Spooren tijdens zijn jaarlijkse toespraak voor de provincieraad op 11 oktober. Niet alleen lokale besturen maar ook Vlaamse administraties zijn vaak niet op de hoogte van het beleid dat Brussel voert. De gewestgrens blijkt volgens Spooren in de praktijk vaak een echte grens.

De gouverneur stelde actie te zullen ondernemen om de Brusselse beleidsinstanties te overtuigen ‘om over beleidsinitiatieven die een impact hebben op de randgemeenten op voorhand met de lokale besturen overleg te plegen en hen tenminste op tijd te informeren over wat er gaat komen’. Spooren wees er overigens op dat er op kleine schaal voor enkele concrete projecten wel afstemming en samenwerking bestaat. Zo stemt de Werkvennootschap in het kader van de werken aan de Ring rond Brussel goed af met instanties uit de hoofdstad. Dat is ook het geval voor het Territoriaal OntwikkelingsProject (T.OP), waarbij er bijvoorbeeld samengewerkt wordt aan de herontwikkeling van de voormalige NAVO-site in Evere.

Tijdens zijn bezoeken informeerden verschillende randgemeenten Spooren ook over de moeilijkheden om anderstalige inwoners ‘mee te krijgen in een gemeenschappelijk verhaal. Het gebrek aan kennis van de Nederlandse taal creëert enorme uitdagingen op het vlak van onderwijs, sociale inclusie en gemeenschapsvorming.’ Een andere belangrijke uitdaging in de Rand is het achterstallige zorgaanbod dat de gouverneur onder de aandacht wil brengen. Spooren volgt het project Welzijn & Zorg van het Toekomstforum, dat via samenwerking het zorgaanbod in de Vlaamse Rand wil versterken, met veel interesse. ‘Daarnaast verwezen vele randgemeenten naar de hoge woningprijzen die het voor jongeren steeds moeilijker maakt om in de eigen gemeente te blijven en de toenemende verstedelijkingsdruk vanuit Brussel. De stijgende veiligheidsuitdaging wordt bemoeilijkt door een acuut tekort aan politiemensen, onder meer een gevolg van de extra premies in Brussel.’