01 mei '19

Standpunten politieke partijen
over de Rand

4084
door
Op zondag 26 mei gaan we stemmen voor het Europees, federaal en de regionale parlementen. In Vlaams-Brabant moeten de kiezers vijftien federale en twintig Vlaamse parlementsleden aanduiden. Lees hier de standpunten van de politieke partijen over de Rand.

CD&V

Een specifiek beleid voor een warme en welvarende Vlaamse Rand

De Vlaamse Rand is een unieke regio, genietend van een landelijk karakter en  gelegen vlakbij Brussel. Deze ligging biedt vele troeven maar stelt ons ook voor specifieke uitdagingen. Met de splitsing van BHV is er communautaire rust en de eigen veiligheidsproblematiek wordt aangepakt. Een specifiek beleid op maat van de Vlaamse Rand is nodig, en dit binnen het bredere geheel van Halle-Vilvoorde.

De verdeling van de middelen vanuit het Gemeentefonds moeten worden herzien. Steden en gemeenten met een snel wijzigende bevolkingssamenstelling moeten ondersteund worden om een sterk integratiebeleid te kunnen voeren op het vlak van onderwijs, sport, jeugdbeleid en werk. Inzetten op open ruimte, parken, bossen en weilanden moet worden beloond. De extra financiële ondersteuning aan Vilvoorde, Dilbeek en Halle moet worden verder gezet. Een Vlaams Randfonds kan daarbij de bovenstaande middelen bundelen. Ook voor het betaalbaar wonen en Vlabinvest moeten de nodige middelen worden voorzien. Voor het welzijns- en gezondheidsaanbod is het door ons nieuw opgerichte Vlabzorginvest een belangrijke bijkomende hefboom.

Er zijn verschillende actoren werkzaam op het terrein: de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant, Vlabinvest, Vlabzorginvest, vzw ‘de Rand’, het Toekomstforum Halle-Vilvoorde, RINGtv, het middenveld, de verenigingen, enzovoort. Dit moeten partners zijn om een goed en gecoördineerd beleid te voeren. Ook met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden samengewerkt.

De taalwetgeving moet gerespecteerd worden. Het Gordelfestival moet op een positieve manier het Vlaams karakter benadrukken en de faciliteitengemeenten moeten daarbij betrokken blijven. De faciliteitengemeenten verdienen blijvende aandacht in het Vlaams beleid. Wij willen een structurele en voldoende financiering van vzw ‘de Rand’. In het randbeleid heeft RINGtv een belangrijke gemeenschapsvormende en informatieve rol in onze streek.

We willen een integrale aanpak van de mobiliteitsdruk door de verschillende vervoersmiddelen te combineren. We vertrekken vanuit het STOP-principe en zetten Koning Fiets centraal. Naar analogie van wat in Antwerpen bestaat, moet er een rollend mobiliteitsfonds zijn voor onze regio. We willen een snelle uitvoering van de genomen beslissingen van de Vlaamse Regering: de optimalisatie van de ring rond Brussel, de tramtracés en het fiets-GEN. We willen een veilige schoolomgeving (meer schoolstraten, fietsstraten en veilige schoolroutes), bijkomende investeringen in kwaliteitsvolle fietspaden, het wegwerken van zwarte punten.

Er werd sterk geïnvesteerd in onderwijs met onder meer bijkomende plaatsen. Deze inspanningen moeten worden verder gezet evenals de inspanningen voor anderstalige nieuwkomers. In de toekomst willen we één verantwoordelijke per school die het taalbeleid stroomlijnt en collega’s ondersteunt in de klas. En elke leerling moet een taalturbo krijgen: screening, taaltraject, taalbad indien nodig.

 


 

GROEN

Zes speerpunten voor Vlaams-Brabant en de Rand

Groen gelooft in de draagkracht van de regio en ijvert voor een erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumregio, met bijhorende financiering. Groen pleit voor meer constructief overleg tussen de Vlaamse en de Brusselse regering. In Vlaams-Brabant trekt Groen naar de kiezer met zes speerpunten.

Wij maken van Vlaams-Brabant opnieuw een échte groene long. Met als kloppend hart de verbonden bossen van het Hallerbos en het Zoniënwoud. Met het KlimaatPakt2030 zet Groen in op schone lucht en levenskwaliteit voor iedereen. Het belang van natuur wordt niet langer onderschat. We zetten de natuur in om ons te helpen met onze klimaatdoelstellingen.

Groen gaat voor een klimaatneutrale provincie. Zo halen we tegen 2050 al onze energie uit 100% hernieuwbare bronnen. Dit is geen utopie. We zetten hiervoor toptechnologie in en maken slim gebruik van de warmteoverschotten die sterke bedrijven als Colruyt en andere KMO’s uit onze regio produceren.

In onze Groene economie hebben we aandacht voor duurzame producten, werkbaar werk en eerlijke bijdrage van iedereen. De wegwerpeconomie maakt plaats voor een kringloopeconomie. Geen Uplace, wél een versterking van onze lokale handelaars in de dorpskernen.

We zetten in op een solidaire sociale zekerheid. We gaan voor zorg op maat en maken einde aan de wachtrijen in de zorg. We ondersteunen initiatieven als Vlabinvest dan ook volop. De huurprijzen zijn voor veel mensen onbetaalbaar en de energiefactuur stijgt. Steeds meer mensen halen het einde van de maand amper. Groen realiseert ieder zijn recht op wonen. We verlagen de energiefactuur en maken wonen opnieuw betaalbaar. Daarnaast heeft Groen een duidelijk en sociaal armoedeplan én trekken we de minimumuitkeringen op. We voeren praktijktesten in op de woon- en arbeidsmarkt. Zo verzekert Groen gelijke kansen, voor iedereen.

De wegen zitten overvol, vaak bij gebrek aan alternatief. Daar moet dringend verandering in komen. Een verbreding van de ring zal alleen extra fijn stof en nieuwe gezondheidsproblemen creëren. We maken daarom komaf met het autodenken en gaan voor een slimme mobiliteitsrevolutie. De asociale besparingspolitiek van de huidige regeringen keren we om en we investeren in een forse uitbreiding van het openbaar vervoer en in veilige fietsinfrastructuur. Zo maken we eindelijk komaf met de vervoersarmoede waarmee onze provincie kampt. We zorgen voor meer zitplaatsen op de trein, nieuwe veilige fietspaden, en een versnelde afwerking van het GEN. En we investeren in échte tramlijnen in eigen bedding in de Rand. We stemmen het aanbod beter op elkaar af. We stimuleren duurzame keuzes met een mobiliteitsbudget voor elke werknemer en een slimme kilometerheffing. Zo ademen we meer schone lucht én zorgen we in één klap ook voor minder files.

 N-VA

De Vlaamse Rand is een strategisch gebied zonder kernstad, Brussel speelt niet de rol van centrumstad. Integendeel, door het specifieke karakter en de meertaligheid van Brussel, is de druk op de Vlaamse Rand enorm. De Vlaamse Rand wordt meer nog dan andere regio’s geconfronteerd met een problematiek van ontnederlandsing, internationalisering en verstedelijkingsdruk. Dat laat zich voelen op vlak van grond- en woonprijzen, mobiliteit, onderwijs, welzijn en maatschappelijk weefsel.

Het is belangrijk in te zetten op het behoud van de open en groene ruimte en de Vlaamse Rand in haar centrumfunctie te erkennen en te versterken. De huidige extra middelen voor een aantal gemeenten met centrumfunctie in de Rand blijven behouden en worden uitgebreid.

De Vlaamse Rand moet voor N-VA een sterk merk worden. Deze prachtige streek moet groen blijven en haar open ruimte bewaren. We bouwen aan een duidelijk toeristisch profiel. N-VA blijft erop toezien dat de doelstelling van 1.000 hectare bijkomend toegankelijk groen in de Vlaamse Rand gerealiseerd wordt. Het Gordelfestival wordt verder uitgebouwd tot een sportieve en recreatieve dag die het groene en Vlaamse karakter van de Rand in de verf zet.

N-VA wil de Vlaamse Rand verder structureel versterken. N-VA pleit daarom voor de oprichting van een Vlaamse Randfonds om antwoord te bieden op grootstedelijke effecten. Zo kan daadkrachtiger opgetreden worden om de achterstand op vlak van kinderopvang, zorg, welzijn en onderwijs versneld in te halen en om een versterkt Nederlands taal- en integratiebeleid te voeren. We moedigen verenigingen, gemeenten en andere lokale spelers aan om de handschoen op te nemen en initiatieven te nemen om het sociaal weefsel van de regio te versterken.

Vzw ‘de Rand’ speelt al 20 jaar een cruciale rol in de ondersteuning van de 6 Vlaamse faciliteitengemeenten. Gemeenschapscentra, integratieprojecten en eerstelijnswerking in deze gemeenten zijn fundamenten voor het versterken van het Vlaamse (verenigings)leven in ‘de zes’.

Wat betreft de luchthaven moet dringend werk gemaakt worden van een oplossing voor de geluidshinder en de rechtsonzekerheid waarin de luchthaven zich bevindt. Een billijke spreiding van de lasten blijft het uitgangspunt. De luchthaven als economische groeipool moet verder kunnen groeien, binnen duidelijk bepaalde grenzen die rekening houden met de leefbaarheid van de regio eromheen.

De veiligheid in de Vlaamse Rand staat onder druk. De gemeenten krijgen er beduidend minder federale middelen voor politie dan de andere gemeenten met een vergelijkbare problematiek. De middelen voor veiligheid in de Rand moeten verhoogd worden om een afwenteling van Brusselse problemen op Vlaanderen te vermijden.

 SP.a

Meer zuurstof voor de Vlaamse Rand

Inzake de Vlaamse Rand is de erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumregio de beleidsprioriteit bij uitstek voor sp.a. Enkel met een structurele financiële injectie kunnen de verstedelijkte kernen in de Vlaamse Rand adequaat ondersteund worden om de grootstedelijke uitdagingen waarmee ze kampen aan te pakken en kan de historische achterstand op het vlak van welzijn, gezondheid, onderwijs, betaalbaar wonen, kinderopvang, integratie, groen, … weggewerkt worden. De versterking van Vlabinvest is daarom een evidentie.

Nergens in ons land zijn er meer files dan in onze regio. Een vlotter verkeer en minder congestie op de wegen: het is een verzuchting die nagenoeg alle inwoners van de Vlaamse Rand delen. Daarom moeten we afstappen van een beleid dat mensen quasi verplicht om hun verplaatsingen met de wagen te doen. Het aanbod van De Lijn en de NMBS moet uitgebouwd worden, de fietssnelwegen versneld afgewerkt, en er dient geïnvesteerd te worden in de aanleg van mobiliteitsknooppunten waar men vlot van het ene vervoersmiddel op het andere kan overstappen.

Onze regio wordt steeds meer divers, gezien de instroom vanuit Brussel van anderstaligen en mensen van diverse origine. Samen leven, betekent in de eerste plaats elkaar begrijpen. We kunnen niet van de gemeentes - klein of groot - verwachten dat ze zelf een taal- en integratiebeleid op poten zetten en financieren. Samenwerking over de gemeentegrenzen heen wordt uiteraard aangemoedigd, maar er is duidelijk nood aan extra middelen vanwege de Vlaamse overheid voor NT2-cursussen (lessen Nederlands voor anderstaligen) evenals een aangepast beleid vanuit de VDAB om anderstaligen in de Vlaamse Rand aan werk te helpen.

Het luchthavendossier is momenteel verzand door politieke en communautaire spelletjes. Om uit de impasse te geraken stelde SP.A-parlementslid Katia Segers voor om een internationale, onafhankelijke intendant aan te stellen die - samen met de burgers - haalbare en op wetenschap gebaseerde pistes naar voor schuift met als doel om tot één integrale oplossing te komen voor de geluidsnormen, de vliegwet en de uitbreiding van de luchthaven. Criticasters deden het voorstel af als een failliet van de politiek en té tijdrovend. Ondertussen zijn we meer dan twee jaar verder en is het dossier nog geen millimeter vooruit gegaan. Wij blijven dit voorstel opwerpen. Immers, wetgeving gedragen door de bevolking, die niet enkel de besognes van de verschillende regeringen en belangen van multinationals in rekening brengt, maar tevens de stem van de burgers uit de lokale actiecomités en de oproep van de verontruste arbeiders die momenteel ook slapeloze nachten kennen omdat hun job mogelijk op de tocht staat. Dat is de toekomst van de politiek.

 


 

VLAAMS BELANG

In onze regio voltrekt zich een razendsnel proces van vervreemding, verfransing en verstedelijking. Het gaat zo snel dat het voortbestaan van de Nederlandstalige gemeenschap met de dag onzekerder wordt. Een minderheid van de jonge gezinnen is nog Nederlandstalig en in de Vlaamse Rand is bijna de helft van de bevolking van vreemde herkomst. De toenemende bevolkingsdruk heeft uiterst nefaste gevolgen op de woonprijzen, mobiliteit, onderwijs en veiligheid. Alle indicatoren staan op rood! 

Dit is echter nog maar het topje van de ijsberg als het huidige beleid wordt verdergezet. Het Planbureau voorspelt dat onze provincie de komende decennia zal toenemen met zo’n 350.000 mensen. Het gros is te wijten aan immigratie. Vooral Halle-Vilvoorde dreigt het gelag te betalen, waardoor we de dichtstbevolkte regio van het land dreigen te worden.

Minister Weyts (N-VA), bevoegd voor de Vlaamse Rand, en minister Schauvliege (CD&V), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, brachten geen kentering, wel integendeel. Maar ook de federale regering, met eerst staatssecretaris Francken (N-VA) en nu minister De Block (Open VLD), losten de verwachtingen niet in. Het aantal nieuwe Belgen piekt op 140.000 per jaar, het aantal erkende asielzoekers verdubbelde en het uitwijzingsbeleid staat op een dieptepunt. En dat laat zich uiteraard voelen in de steden en gemeenten die het dichtst bij Brussel liggen.

Onze bestuurders blijken niet bekommerd om de echte problemen in onze streek en rollen de rode loper uit voor nog meer inwijking vanuit Brussel. Het Vlaams Belang wil dat de overheid deze zondvloed tegengaat in plaats van ondergaat.

Wat stellen we voor?

  • Immigratiestop. Gemeenten die lijden onder de massieve immigratiedruk moeten een vestigingsstop kunnen inroepen voor niet-Europese immigranten.
  • Betaalbaar wonen: onze mensen eerst. Wie een sociale woning huurt moet over onze nationaliteit beschikken en Nederlands kunnen spreken. Het voorkooprecht moet veel vaker worden toegepast.  
  • Vlaams karakter benadrukken. In het straatbeeld worden verplicht Nederlandstalige reclameopschriften gebruikt. Ook de faciliteitenregeling moet worden afgeschaft.
  • Voorrang voor Nederlandstaligen in Nederlandstalig onderwijs. Onze scholen kreunen onder de toenemende inwijking van anderstaligen. In sommige klasjes is minder dan 80 procent van de leerlingen anderstalig, waardoor het onderwijsniveau er drastisch achteruitgaat. Daarom dient er een voorrangsregeling te worden ingesteld voor Nederlandstalige leerlingen.

Hier vind je het artikel over ‘de uitdagingen van de regio’.