01 dec '18

Eigen draai geven
aan democratie

2180
door Geeraard B.H. Selleslach
Is het omdat we ons niet correct vertegenwoordigd voelen? Of omdat onze vertegenwoordigers niet snel genoeg de onderwerpen oppikken die grote groepen van de bevolking belangrijk vinden?

Alleszins, burgerinitiatieven spelen steeds vaker een rol in het maatschappelijk debat. Of bepalen dat debat zelfs. Denk maar aan Picnic The Streets of aan de ouders en kinderen die in een korte tijdspanne zeer actief de luchtvervuiling op de agenda hebben gezet. In die mate dat deze problematiek in sommige Brusselse gemeenten mee de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft bepaald. De politieke partij die niet mee was, was gezien. Met het boek Burgers in de Brusselse keuken. Recepten voor democratisch zelfbeheer zet Bral, Stadsbeweging voor Brussel, acht burgerinitiatieven uit Brussel in de kijker. Het zijn initiatieven waarbij de mensen actieve deelnemers aan de democratie zijn, waarbij ze het heft in handen nemen en niet passief ondergaan. Initiatieven die de democratie een eigen draai willen geven. Het boek gaat na welke ‘ingrediënten’ goede burgerinitiatieven nodig hebben en hoe het er in de keuken aan toe gaat. Hoe de verhouding tussen overheid en burgerinitiatieven kan verlopen. Dat levert buiten de eerste tien bladzijden ter situering geen hoogdravende theorie op, maar nuttige voorbeelden uit de praktijk ter inspiratie. Nuttig maar niet altijd overtuigend, zoals het voorbeeld van het buurtpensioen of Ecopower. Of ietwat ingewikkeld, zoals dat ‘bij de feedback loops van het incubatorsplatform de andere gebruikers opmerkingen kunnen geven’. Alleszins, het is een eerlijk boek. Het schetst de kansen, maar ook de moeilijkheden en mislukkingen, want niet elke keuken is bestand tegen de hitte, zo getuigt de scherpe analyse van Ruth Plaizier over Parckfarm. Zijn de Brusselse voorbeelden ver van ons bed in de Rand? Zeker niet. Laat ze een inspiratiebron zijn voor burgerinitiatieven op vlak van luchtvervuiling, verkeersveiligheid, korte keten, (sociale) huisvesting, ik zeg maar wat. Tot slot: de metafoor van de keuken en de ingrediënten is goed gevonden, soms grappig, en wordt consequent door heel het boek doorgetrokken. Op zich een verdienste, maar je moet er toch aan wennen, het bevordert de leesbaarheid van het boek niet altijd. 

 Bral, Burgers in de Brusselse keuken. Recepten voor democratisch zelfbeheer, 2018. Je kunt het boek bestellen op info@bral.brussels of 02 217 56 33.