01 dec '22

Hoe ziet onze ruimte er binnen 25 jaar uit?

1192
door Luc Vanheerentals
Na jaren van overleg met de lokale besturen en de Vlaamse overheid keurde de provincieraad begin oktober het ontwerp van Provinciaal Beleidsplan Ruimte goed. Het plan duidt de richting aan waarin Vlaams-Brabant zich de komende 25 jaar ruimtelijk wil ontwikkelen.

In een context van een verouderende bevolking, een stijgend aantal verplaatsingen, het onder druk staan van ecosystemen en de doelstelling om de provincie tegen 2040 klimaatneutraal te maken, zijn zuinig ruimtegebruik, kernversterking en ruimte voor natuur en water de kernwoorden. Over dit ontwerp wordt vanaf begin december nog gedurende drie maanden een breed openbaar onderzoek georganiseerd. Betrachting? Een definitieve versie in 2023.

Wat zegt het plan?

Er moet maximaal geïnvesteerd worden in vernieuwing en verdichting van de bestaande bebouwing in de woonkernen. Woonkernen in de directe omgeving van HOV-haltes (hoogwaardig openbaar vervoer) zijn hiervoor het meest geschikt. Ook in andere kernen kunnen er nieuwe woningen bijkomen mits een voldoende aanbod aan dagelijkse voorzieningen. Door dergelijke woonkernen te versterken wil men het aantal verplaatsingen met de auto beperken ten voordele van wandelen en fietsen.

Stads- en dorpskernen moeten verkeersluw worden en ruimte creëren voor deelwagens, deelfietsen, oplaadpunten voor elektrische voertuigen, aangepaste infrastructuur voor zelfrijdende shuttles,… De uitbouw van HOV-knooppunten vormt de harde ruggengraat van de toekomstige ontwikkelingen. Om de verplaatsingen tussen steden te verduurzamen, voorziet de provincie fietssnelwegen en de uitbouw van regionale HOV-lijnen. Ook bedrijventerreinen moeten op die manier goed bereikbaar worden. Nieuwe economische activiteiten moeten aansluiten bij de luchthaven, de Leuvense kennisregio en delen van de Vlaamse Rand.

Open ruimte

Daarnaast wil het plan de open ruimte maximaal beschermen voor landbouw, recreatie en natuurbeleving. De rivier- en beekvalleien, bossen, landbouwgebieden en de ecologische verbindingen vormen de zachte ruggengraat van de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Het plan wil de samenhang tussen deze gebieden optimaliseren. Ook landbouwgebieden moeten zoveel mogelijk aaneengesloten blijven. Er is plaats voorzien voor recreatie en landbouw op voorwaarde dat ze geen schade toebrengen aan waardevolle ecosystemen.

De beleidsprincipes uit dit Provinciaal Beleidsplan Ruimte zijn richtinggevend voor de toekomstige ontwikkelingen. ‘In tegenstelling tot de hiërarchische relatie die er vroeger was tussen de Vlaamse, provinciale en lokale structuurplannen is dit provinciaal plan het resultaat van jarenlang overleg tussen de drie beleidsniveaus. Het bevat geen afbakening van bestemmingen op het terrein, maar zal bijvoorbeeld wel bepalend zijn als de provincie advies moet uitbrengen over lokale ruimtelijke uitvoeringsplannen.’ , zegt gedeputeerde Ann Schevenels (Open VLD).