01 feb '16

Onrust over voetbalstadion op Parking C

9395
door Luc Vanheerentals
De plannen van bouwbedrijf Ghelamco om in opdracht van de Brusselse overheden op Parking C in Strombeek-Bever een nieuw nationaal voetbalstadion te bouwen, geven in de regio aanleiding tot heel wat onrust. We zetten een en ander op een rijtje.

De gemeenten Grimbergen en Wemmel zijn not amused over het project en maken hun goedkeuring afhankelijk van een reeks randvoorwaarden. Het Comité Parking C, dat omwonenden verenigt, kant zich vierkant tegen het project en dreigt met juridische acties. Ook het Taalaktiekomitee en de Vlaamse Volksbeweging voerden al enkele ludieke acties tegen de plannen.

Voor de promotoren van dit project dringt ondertussen de tijd, want het stadion zou in 2020 tijdens het Europees voetbalkampioenschap onderdak moeten bieden aan vier wedstrijden. Hiervoor moet het al in 2019 afgewerkt zijn.

WAT ZIJN DE PLANNEN?

Centraal in het project, met een prijskaartje van 270 miljoen euro, zijn twee grote gebouwen. Vooreerst is er het multifunctioneel hoofdgebouw met voetbalstadion (62.000 zitplaatsen), 78.000 m2 horeca, 16.000 m2 kanto- ren, 24.000 m2 diensten, 10.000 m2 openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, 7.000 m2 socio-culturele inrichtingen en 1.500 parkeerplaatsen. Dit complex zal maximaal 40 dagen per jaar ter beschikking worden gesteld voor voetbal en wordt ook de thuishaven van RSC Anderlecht.

Daarnaast wil men nog een ovaal gebouw optrekken waarin een innovatiecampus voor sportgeneeskunde zal worden ondergebracht. Onder deze campus wordt een ondergrondse parking aangelegd voor 10.000 wagens. Naast een parkzone is ook een paviljoen gepland dat als sportbibliotheek zal worden ingericht. Om met de auto ter plaatse te raken, wordt er een nieuwe, rechtstreekse aansluiting voorzien met de grote ring rond Brussel.

KAN TIMING GEHAALD WORDEN?

Op het ogenblik dat we dit schrijven (28/12/2015) hoopt Ghelamco in het eerste kwartaal van 2016 de werken te kunnen aanvangen. Eerst zal er om en bij 1,2 miljoen m3 grond worden uitgegraven voor een ondergrondse parking van 4.000 plaatsen, waar bezoekers van evenementen op de Heizel, zoals het autosalon, Batibouw en dergelijke, vanaf begin 2017 hun auto’s kunnen parkeren.

Eenmaal deze klus geklaard, wordt begonnen met de bouw van het stadion en de aanleg van de overige ondergrondse parkings. Het bouwbedrijf hoopt dat het volledige project gerealiseerd zal zijn in mei 2019. Vraag is of deze timing gehaald zal worden.

Pas eind december ontvingen alle bevoegde overheden het milieu-effectenrapport. Alle adviezen hierover moeten tegen eind januari binnen zijn. Ghelamco zal hierna de aanvragen kunnen indienen voor een bouw- en milieuvergunning, hetgeen gepaard gaat met een openbaar onderzoek.

KRITISCHE VRAGEN EN  BEZORGDHEDEN

Grimbergen uitte de afgelopen jaren een hele reeks bezorgdheden. Burgemeester Marleen Mertens (CD&V): ‘Gezien de andere geplande projecten in de Noordrand moet er eerst werk gemaakt worden van een globale visie en een geïntegreerd ontwikkelingsplan voor de Noordrand en het noorden van het Brussels Gewest, en van een globale mobiliteitsstudie’.

Voor de voorgestelde ontsluiting vraagt Grimbergen een verdubbeling van de Brusselse ring in deze omgeving. Voor wedstrijden wordt aangedrongen op een overkoepelend noodplan en de overdracht van politionele bevoegdheden aan Binnenlandse Zaken.

Grimbergen wil ook een studie naar de effecten op de waterhuishouding en maatregelen ter beperking van de geluids-, licht- en trillingshinder. Het wil voorts, naar analogie met de huidige exploitatie van Parking C, een percentage innen op de gerealiseerde omzet. In september 2015 wees het schepencollege alvast een aanvraag af tot tijdelijke opslag in Humbeek van grond afkomstig van Parking C.

Hoezo geen overheidsgeld? De stad Brussel investeert jaarlijks 4 miljoen euro in het stadion.

Ook de gemeente Wemmel heeft opmerkingen. Parking C grenst aan de woonkern van de Panoramastraat, Elisabethlaan en Vander Vekenstraat in Wemmel. ‘Onze lokale politie kan grote veiligheidsproblemen op ons grondgebied in de marge van voetbalwedstrijden onmogelijk aan’, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (Lijst W.E.M.M.E.L).

Ook hij verwijst naar de te verwachten mobiliteitsproblemen. In december vernietigde de Raad van State het Brusselse besluit tot wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan Brussel voor de realisatie van NEO omdat er geen oplossing werd geboden voor de mobiliteitsproblematiek.

Vansteenkiste is ook van oordeel dat de renovatie van het Koning Boudewijnstadion onvoldoende onderzocht werd. Het architectenbureau Goedefroo+Goedefroo uit Wielsbeke maakte in mei vorig jaar een studie bekend waaruit bleek dat de renovatie van dit stadion haalbaarder en goedkoper is dan een nieuwbouw. Vansteenkiste vindt het niet kunnen dat men een dergelijk project snel snel wil doordrukken.

Ook Vilvoorde heeft zich al geroerd. Met Grimbergen werd afgesproken dat de gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening (Gecoro) van beide gemeenten de bouwvergunningsaanvraag samen zullen beoordelen.

PAST HET IN HET STRUCTUURPLAN?

Een heikel punt blijft of het project conform is met het Gewestelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRUP) van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VGSB). Dit GRUP voorziet voor dit gebied ‘een gemengde en gediversifieerde ontwikkeling en een optimale verankering in de ruimtelijke context’, meer bepaald ‘een zone voor de verweving van wonen, handel, horeca en toeristisch logies, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene en verharde ruimten, socio-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen’. ‘Bedrijven die omwille van de schaal en het ruimtelijk aspect niet verenigbaar zijn met de omgeving’, worden expliciet niet toegelaten.

Is het nieuwe voetbalstadion wel conform met het Gewestelijk Ruimtelijk Structuurplan?

In haar eigen Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan onderschrijft Grimbergen voor Parking C ‘de visie van een gemengde stedelijke ontwikkeling die aansluit bij de bestaande structuur van de wijk Treft’. In haar richtlijnen voor het opstellen van het milieueffecten- rapport wijst de dienst MER van de Vlaamse administratie erop dat Ghelamco in haar kennisgevingsnota ter voorbereiding van dit MER ‘nergens cijfermatig aantoont dat het project past binnen het GRUP VSGB’.

In juli stelde Vlaams minister Joke Schauvliege(CD&V) dat, ondanks de toelichting van de plannen die haar diensten al kreeg, op dat ogenblik nog niet kon worden uitgemaakt of het project past binnen het GRUP VGSB. Als dit GRUP aangepast moet worden, levert dat een vertraging op van minstens twee jaar.

DE BUURTBEWONERS

Een andere betrokken partij is het Comité Parking C, opgericht door omwonenden. Volgens het comité is Parking C niet geschikt voor dit project omdat het aan een van de meest filegevoelige punten op de ring ligt.

Bovendien staan er de komende jaren in deze omgeving nog tal van andere projecten op stapel die extra verkeersdrukte met zich mee zullen brengen, terwijl openbaar vervoer vooralsnog volkomen ontbreekt. Het project overstijgt de leefbaarheid van de omgeving ruimschoots.

Het comité heeft ook vragen hoe de veiligheid rond het stadion gewaarborgd zal worden en vreest dat het project veel gemeenschapsgeld zal kosten, onder meer voor investeringen in het verleggen van op- en afritten, de verplaatsing van een hogedruk gasleiding, het doortrekken van de metrolijn, de waterafvoer,…

Ook de Vlaamse beweging roert zich in dit dossier. Tijdens enkele ludieke acties bestempelden het Taalaktiekomitee en de Vlaamse Volksbeweging dit grootschalig bouwproject als ‘een Trojaans paard van verbrusseling en verdere verfransing van de Vlaamse Rand’.

Alain Courtois, schepen van Sport van de stad Brussel: 'De renovatie van het Koning Boudewijnstadion is geen optie bij gebrek aan privéinvesteerders.'

Bij de gemeentebesturen, het Comité Parking C en de Vlaamse actiegroepen leeft de vrees dat het project veel overheidsgeld zal opslorpen voor investeringen in bijvoorbeeld het verleggen van de op- en afritten van de ring, het doortrekken van de metrolijn, de waterafvoer en dergelijke.

In de Brusselse gemeenteraad uitte de voltallige oppositie al enkele keren forse kritiek omdat het stadsbestuur teruggekomen is op eerdere beweringen dat er geen cent belastinggeld naar het stadion zou gaan. In 2014 en 2015 spendeerde Brussel echter achtereenvolgens al 700.000 en iets minder van 1 miljoen euro aan consultancy voor de selectie van de bouwfirma, advocaten voor het opstellen van contracten en dergelijke.

In juni raakte bovendien bekend dat de stad Brussel jaarlijks 4 miljoen euro zal investeren in de uitbating van het stadion. Samen met het Brussels Gewest en privé-partners richt Brussel een bedrijf op voor de uitbating van de nieuwe ondergrondse parking. Hierin investeren de stad Brussel en het Brussels Gewest eenmalig elk 5 miljoen euro.

STAD BRUSSEL

In een reactie op al deze kritiek stelt de Brusselse schepen van Sport, Alain Courtois (MR), dat hij de bezorgdheden van Grimbergen, Wemmel en het actiecomité begrijpt en dat er een werkgroep met alle betrokkenen zal worden opgericht. ‘Iedereen kent de vragen die beantwoord moeten worden om de timing te halen.’

Volgens Ghelamco ‘is er met alle betrokken partijen gepraat en werden de noden en bekommernissen in het project verwerkt’. Volgens Courtois is de renovatie van het Koning Boudewijnstadion geen optie bij gebrek aan interesse van privé-investeerders. Dat gekozen werd voor Parking C is volgens hem een beslissing van het Brussels Gewest. ‘De stad Brussel was voorstander van Schaarbeek Vorming.’

Dat de stad Brussel participeert in de uitbating van het stadion verdedigt hij. Zo kan worden vermeden dat de activiteiten in het stadion in concurrentie komen met de paleizen en tentoonstellingsparken op de Heizel. ‘In ruil voor die investering krijgen we kantoorruimte en publicitaire panelen in het stadion. Het is derhalve ook een vorm van citymarketing.’