01 okt '17

Controverse
over taalgebruik

3620
door Luc Vanheerentals
Achttienduizend inwoners in vijf faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand geven te kennen dat ze hun formulieren in het Frans willen ontvangen. De start van enig communautair gefikfak in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen?

Wie de hoop koesterde dat er in de faciliteitengemeenten een einde is gekomen aan de jarenlange communautaire heisa over de omzendbrieven Peeters en Martens over het taalgebruik van overheidsdocumenten mag deze illusie opbergen. Volgens de omzendbrieven moeten Franstaligen de vraag naar documenten in hun taal telkens opnieuw herhalen.

De besturen van vijf faciliteitengemeenten (Wemmel uitgezonderd) beroepen zich op een arrest van de Raad van State uit 2014 over de zaak Caprasse dat Franstaligen die vraag slechts één keer om de vier jaar moeten stellen. Ze hebben hun Franstalige inwoners opgeroepen zich als dusdanig te laten registreren.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans (N-VA), vernietigde deze gemeenteraadsbeslissingen hierover op 23 juni. Drogenbos, Wezembeek-Oppem en Sint-Genesius-Rode vechten deze vernietiging aan bij de Raad van State. Linkebeek en Kraainem zullen zich hier bij aansluiten. 

Het gaat om het arrest van 20 juni 2014 waarmee de Raad van State de beslissing van voormalig Vlaams minister Marino Keulen (Open VLD) om Véronique Caprasse niet te benoemen tot burgemeester van Kraainem vernietigde. De Raad van State stelde zowel rekening te houden met de voorrangsstatus van het Nederlands in het eentalige Nederlandse taalgebied als met de rechten die de bestuurstaalwet aan de inwoners van deze gemeenten waarborgt, en voegde eraan toe dat een periode van vier jaar een ‘redelijke termijn (is) dat een aanvraag voor het verkrijgen van Franstalige documenten geldig blijft’.

INFORMATIECAMPAGNE

De vijf faciliteitengemeenten hebben op basis van dit arrest de afgelopen maanden hun Franstalige inwoners opgeroepen zich voor vier jaar te laten registreren. In alle gemeenten is daar door een meerderheid van Franstaligen positief op gereageerd. In Sint-Genesius-Rode gingen meer dan 7.500 personen op de oproep in, in Wezembeek-Oppem 7.000, in Drogenbos 2.400, in Linkebeek meer dan 1.000.

‘Wij doen niets anders dan toepassen wat de Raad van State zegt. Ik vind het een redelijke compromis dat het gemeentebestuur bovendien veel geld bespaart. Momenteel moeten de administraties immers veel brieven twee keer afdrukken en versturen’, aldus Frédéric Petit (MR), burgemeester van Wezembeek-Oppem.

De werkwijze om dat te doen werd in 2016 gezamenlijk door de gemeentesecretarissen uitgestippeld. Volgens Alexis Calmeyn, burgemeester van Drogenbos, komt het in de praktijk neer op een loutere oplijsting van de Franstaligen die gemeld hebben om de documenten de komende vier jaar in hun taal te ontvangen.

IN STRIJD MET EERDERE ARRESTEN

In haar vernietigingsbesluit van de lokale beslissingen maakt minister Homans brandhout van de bepalingen van het arrest van de Raad van State en het misbruik dat de Franstaligen er nu van maken. De minister wijst er op dat de bepalingen strijdig zijn met eerdere arresten waarin de Raad van State zich achter de omzendbrieven Peeters en Martens schaarde.

‘De nieuwe stelling van de Raad van State is niet in overeenstemming met de grondwettelijk gewaarborgde voorrang van het Nederlands in gemeenten van het Nederlandstalige taalgebied en voert in de praktijk een systeem van tweetaligheid in’, aldus de minister.

Homans wijst er ook op dat deze bepalingen geen juridisch gezag of kracht hebben vermits ze niet tot het beschikkende gedeelde van het arrest behoren. In het kader van de registratie van Franstaligen die zich hebben aangemeld wordt volgens de minister bovendien een taalregister aangelegd, hetgeen wettelijk niet kan.

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.