01 apr '24

Centrumregio, dan toch?

217
door Luc Vanheerentals
Van de Wetstraat tot de Kerkstraat
  • Een Brusselse rechtbank heeft op 9 februari beslist dat federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) binnen de zes maanden nieuwe vliegroutes moet uitwerken van en naar Brussels Airport. De rechter beaamt de stelling van de Vlaamse overheid en de gemeenten Grimbergen, Machelen, Meise, Wemmel en Vilvoorde, die de rechtszaak hadden opgestart, dat de verschuiving van de procedures voor het opstijgen en het landen, die in oktober vorig jaar werden doorgevoerd, de concentratie van de vluchten boven de Noordrand verder versterkt en de situatie quasi onleefbaar maakt. ‘Het is belangrijk dat de rechter bevestigt dat je geluidsoverlast niet slinks verder mag afwentelen op de Vlaamse Rand. De federale regering moet werk maken van een billijke verdeling van de lasten. Als men dit vonnis naast zich neerlegt, zal Vlaanderen extra dwangsommen eisen per dag dat de Rand getroffen wordt door buitensporige hinder’, aldus minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).

  • De Vlaamse diensten zijn gestart met de voorbereidingen voor de actualisering van de geluidsactieplannen voor de periode 2025-2029 waaronder die voor Brussels Airport. Naast het inwinnen van adviezen zal in de tweede helft van dit jaar een publieke raadpleging worden georganiseerd. Het zal de nieuwe Vlaamse regering zijn die hierover een beslissing neemt. Bij de opmaak van het nieuwe geluidsactieplan voor de luchthaven zal rekening worden gehouden met beslissingen over de nieuwe milieuvergunning voor Brussels Airport. Dat heeft Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA) op 20 februari geantwoord op een mondelinge vraag van Chris Steenwegen (Groen). Deze laatste uitte kritiek op het feit dat noch het federale noch het Vlaamse niveau tot dusver geluidsdoelstellingen formuleerden voor de luchthaven.

  • Met een verwijzing naar de krapte aan taxichauffeurs verdedigde Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) op 22 februari in het parlement de beslissing om de overgangsmaatregelen voor taxichauffeurs wat betreft het voldoen aan de taalvereiste te verlengen tot 30 juni 2025. ‘Ik vind het belangrijk dat we taxichauffeurs hebben, zeker in de Vlaamse Rand. Als we de verlenging niet zouden toestaan, verliezen heel veel taxichauffeurs hun bestuurderspas en zou er een nog grotere krapte ontstaan.’

  • Tijdens een hoorzitting in de commissie voor de Vlaamse Rand heeft Peter Van Rompuy (CD&V) op 24 januari een conceptnota ingediend om Halle-Vilvoorde als centrumregio op te nemen in de voorbereidende studies voor de hervorming van het Gemeentefonds. Bedoeling is dat de regio, via de erkenning als centrumregio, meer middelen krijgt om de problemen op vlak van onderwijs, mobiliteit of taalproblematiek aan te pakken. Volgens Van Rompuy zijn die problemen identiek aan deze in grootsteden. Hij verwees hierbij naar een recente studie van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde waaruit blijkt dat de middelen vanuit het Gemeentefonds niet in verhouding staan tot de groeiende uitdagingen in de regio.

  • De Werkvennootschap zal in april de omgevingsvergunning aanvragen voor de realisatie van de sneltram langs de A12 tussen Willebroek en Brussel. Dat heeft Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) op 8 februari in het parlement geantwoord op een vraag van Inez De Coninck (N-VA). Nadien zal nog voor de zomer een openbaar onderzoek worden georganiseerd. De minister hoopt tegen eind 2025 met de werken te kunnen starten. Eenmaal de sneltram rijdt, zal het 30 km lange tracé in 40 minuten afgelegd kunnen worden of 35 minuten sneller dan momenteel.